Zarządzanie Nieruchomościami  C&R CLOUD Zarządzanie Nieruchomościami  E-KARTOTEKA


Przydatne numery
Administrator
534 097 192
Straż Pożarna
998 / 112
Policja
997 / 112
Pogotowie Ratunkowe
999 / 112
Pogotowie Wod.-Kan.
994
Pogotowie Ciepłownicze
993
Pogotowie Gazowe
992
Pogotowie Energetyczne
991
Straż Miejska
986
 

NASZA OFERTA

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Wspólnoty;

nadzór nad utrzymaniem w należytym porządku i czystości części
      wspólnych budynku;

pozyskiwanie najemców na lokale użytkowe;

przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty;

przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych
      (regulaminy, statut);

pomoc w pozyskiwaniu środków na cele remontowe ( np. termomodernizacja,
      wymiana instalacji wod-kan itp.);

prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli, najemców;

na życzenie Klienta zapewniamy dyżury administratora na terenie nieruchomości;

pozyskiwanie, negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów
      ( energia elektryczna, energia cieplna, zimna woda i ścieki, wywóz nieczystości);

bieżące monitorowanie ilości osób zamieszkujący dany lokal.

Obsługa techniczna

prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów
      ich realizacji;

prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji
      technicznej budynku;

przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie z obowiązującym prawem;

kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;

przygotowywanie planów remontowych;

realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą;

pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych,
      negocjowanie cen i warunków umów;

nadzór techniczny nad bieżącą obsługą budynku;

bieżące informowanie zarządu Wspólnoty o stanie
      technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania
      przeprowadzanych prac remontowych.

Obsługa księgowo - bankowa

prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego
      programu komputerowego;

 przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej;

prowadzenie rachunku bankowego;

prowadzenie sprawozdawczości dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

dostęp przez internet do indywidualnej kartoteki właściciela lokalu (e-kartoteka);

windykacja należności;

sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań
      z ich realizacji;

roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym;

bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem
      nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów;

przedkładanie do Klienta przekazów bankowych w celu terminowej regulacji
      należności, sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowym.

Dodatkowo po ustaleniu z Klientem zakres usług może być rozszerzony o:

reprezentacje Klienta na zewnątrz przed organami samorządowymi oraz
      pomiędzy właścicielami;

obsługę prawną

  • reprezentowanie Klienta przed sadami i organami egzekucyjnymi;
  • opracowanie i opiniowanie zawieranych umów;
  • pomoc w przygotowywaniu uchwal oraz różnych dokumentów wewnętrznych (regulamin, statut itp.)

 

 
 
Copyright © 2012-2014 C&R
Strona główna | Oferta | Dokumenty do pobrania | Dane adresowe | Akty prawne